Världen förändras — men hur och varför?

Vismas kundtidning, april 2005

Världen förändras. Det påminns vi om hela tiden. Men varför förändras världen? Och hur kommer världen att se ut om 10-15 år? Det talas det mycket mindre om. Ändå är det enkelt att se vilka processer som förändrar världen och inte mycket svårare att se vart världen är på väg.

Fyra mäktiga processer förändrar vår värld: industrialisering, globalisering, systemisering och rationalisering. Industrialiseringen innebär att småskaligt hantverk ersätts av automatiserad, storskalig verksamhet. Globalisering innebär att världen växer samman och skillnader mellan olika delar av världen minskar. Systemisering innebär att samhället blir ett allmera komplext, alltmera sammanhängande system. Rationalisering innebär att gamla vanor ifrågasätts, analyseras och konkurrensutsätts.

Tekniken spelar en viktig roll i alla dessa processer och en allt snabbare teknisk utveckling leder till att samhället förändras allt snabbare. Det är lätt att se hur dessa processer förändrade Sverige under 1900-talet. Först mekaniserades det småskaliga jordbruket och landsbygden tömdes på folk. Sedan automatiserades fabriksarbetet med datateknik och fabrikerna kunde avfolkas. Nu automatiseras administrationen med IT och kontoren förvandlas till öppna mötesplatser. Administratörerna blir säljare, rådgivare, kommunikatörer.

Nu skall vi industrialisera sjukvården, utbildningen, offentlig förvaltning. Rutinuppgifter skall identifieras, automatiseras och centraliseras. Inte behöver vi 21 länsstyrelser landet runt som delar ut samma tillstånd när detta kan ske genom självbetjäning på nätet. Inte behöver enkla polisärenden hanteras av lokala polisdistrikt när den enda hantering de får är ifyllandet av en blankett.

Fram växer ett Sverige där tjänsteutövningen industrialiseras med Internet-banken som förebild. Å ena sidan automatisk självbetjäning på nätet för alla rutinärenden. Å andra sidan uppsökande personlig service och myndighetsutövning för tillsyn på platsen. Kontorsfabrikerna avvecklas, sjukhusen och skolbyggnadernas betydelse reduceras. Tjänsterna produceras inte längre i fabriker som du måste uppsöka för att ta del av dem. Allt fler tjänster blir dimensioner i din tillvaro, tillgängliga överallt, närsomhelst.

Globaliseringen gör att skillnaderna mellan länder världen över minskar. När världen blir mer sammanhängande, när människor, varor och tjänster rör sig friare över klotet kommer priser, löner och levnadsförhållanden att utjämnas. Kinesernas löner stiger och våra sjunker. Arbetslösheten i Indien minskar och här ökar den. Globaliseringen snabbar på industrialiseringens effekter på sysselsättningen. De gamla jobben försvinner och nya måste skapas. Samhället måste förändras.

Systemiseringen förvandlar samhälle och stat till ett Internet-baserat system tillgängligt över hela världen. Nu kan vi ta Sverige med oss när vi reser utomlands. Vi kan fortsätta att arbeta, betala skatt, utbilda oss och umgås. Allt mindre knyter oss till fädernesjorden. Ju rörligare svensken blir, desto rörligare måste Sverige bli.

Rationaliseringen innebär att konkurrensen hela tiden ökar. Det är i samhället i stort som det är i idrotten. Vi söker hela tiden nya möjligheter att vinna. Vi effektiviserar och innoverar. Nya marknader upparbetas och exploateras. Nu är det kroppens tur. De närmaste åren kan vi se fram emot en fantastisk bioteknisk utveckling med företag som vill göra oss vackrare och ge oss evig ungdom.

Varor tillverkas i fabriker och säljs på marknaden. Förr arbetade nästan alla med tillverkning. Nu har tekniken tagit över tillverkningen och vi har nästan alla blivit säljare. Utbudet av varor ökar hela tiden och konkurrensen om kunderna ökar. Marknaden dominerar och samhället kommersialiseras. Värdet av ett vackert ansikte, en vacker kropp, blir bara högre och högre i en värld där vi glider fram, surfande, zappande, chattande på livets yta.

Somliga stretar emot den pågående förändringen. Andra vill att Sverige skall förändras fortare. Men förändringen kommer i vilket fall som helst och utmaningen är snarare att försöka dra nytta och glädje av förändringen. Världens samlade rikedom växer. Svält, sjukdomar, fattigdom och elände minskar. Vanföreställningar, vidskepelse och förtryck undanröjs i ett allt öppnare samhälle. Vi borde glädjas åt utvecklingen, engagera oss i det spännande äventyr som mänskligheten gett sig in på.

I stället plågas vi av all effektivisering, får allt svårare att finna harmoni i tillvaron. Vi blir utbrända och sjukskriver oss. Våra ungdomar sitter fast i skolfabriker utan kontakt med verkligheten och kommer aldrig ut på arbetsmarknaden. Våra åldringar väntar i kön till höftledsoperationen. Arbetslösheten och livsledan bara växer medan konsumtionen ökar. Kom igen alla svenskar! Sluta gnälla och glo bakåt! Livet är ett äventyr, samhället en fantastisk expedition in i framtiden, och resan har bara börjat.

Bo Dahlbom
Svenska IT-institutet
www.viktoria.se/dahlbom