Den nya ekonomin

Telia Mobile Magasinet, juni 2000

Ingenting är nytt när man är gammal

Är den nya ekonomin bara fråga om en tillfällig, hysterisk IT-rusch eller har ekonomin verkligen förändrats? Vi som tror att IT-revolutionen gett oss en ny ekonomi hänvisar ofta till att humankapitalet nu är mera värt än maskinkapitalet. Kunskapssamhällets villkor är annorlunda eftersom kunskapen växer när den delas. Digitala produkter kan mångfaldigas, distribueras och försäljas med försvinnande liten marginalkostnad. Upplevelseindustrin kräver därför ett nytt ekonomiskt tänkande.

Men frågan om den nya ekonomin kan ges en mycket enklare, mer pedagogisk förklaring. Med en liten smula, tämligen ytlig historisk kunskap, är det lätt att se vad det är som pågår.

I den industriella revolutionen under 1900-talets början förvandlades Sverige från ett bondland med 85 procent av befolkningen i jordbruk med självhushållning, till ett modernt industriland med företagande, varuproduktion och exportindustri.

Bönderna lämnade sina gårdar, blev lönearbetare på arbetsmarknaden och fick pengar att köpa konsumtionsvaror för. Förmögenheter kunde byggas upp genom företagande och investeringar. Sverige fick en aktiemarknad. Sverige fick en ny ekonomi.

Nu har vi redan lämnat industrisamhället bakom oss. År 2010 finns mindre än 10 procent av svenskarna i jordbruk och industri. Vi lever i ett tjänstesamhälle där vi arbetar med försäljning, vård, utbildning, information, media, marknadsföring, underhållning, handel, hotell, kommunikation och turism. Basindustrin har trängts undan av upplevelseindustrin. Vi exporterar rockmusik och äldrevård. Sverige har blivit ett turistland. Sverige har fått en ny ekonomi – igen.

I ett framväxande industrisamhälle var produktionskapaciteten liten. Förmögenheter kunde skapas genom att bygga och äga infrastruktur och produktionsanläggningar. Idag tjänar man inte mycket pengar på att sy skjortor eller tillverka kullager.

Den ökande konkurrensen tvingar varuproducenterna att lägga allt mer tid och uppmärksamhet på kunden och konsumtionen av varan. Endast den som har den intressanta innovationen, den livststilsrätta designen, den träffande marknadsföringen eller det lockande tjänstepaketet lyckas sälja sin produkt. Det är vad jag kan göra med varan som räknas, min användning av den, och det är detta som jag är villig att betala för.

Fokus flyttar från tillverkning till försäljning, från fabrik till marknad. På den globala marknaden säljs tjänster online. Allt finns alltid tillgängligt överallt. Långsamt inser vi, och kanske behövs ett generationsskifte eller två, att utbildning, vård, underhållning och kommunikation, har betydligt större likheter med försäljning än med produktion.

Den gamla ekonomin var bas i ett väl reglerat, av stora företag dominerat samhälle, funktionsindelat och välplanerat. Den nya ekonomin öppnar för ett rörligare, rörigare samhälle, som måhända om ett tag stelnar i en ny form. Men i den formen är det inte mycket som kommer att finnas kvar av det gamla samhällets fabriker och fabrikstänkande. Arbetsplatser blir mötesplatser, arbete, fritid, liv och lärande blandas igen och generationerna lever sida vid sida som i det gamla bondesamhället. Allt är alltid öppet och allt kan göras överallt i en värld där IT har förvandlat den fysiska världen till ett artificiellt, gemensamt kommunikationsrum, där vi kan ha ständig online kontakt med allt och alla.

Om Du inte tycker att detta är nytt, ja, då måste du verkligen vara gammal!

Bo Dahlbom siti.se
Svenska IT-institutet