Försvaret i marknadssamhället

Föredrag på Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium, 23 oktober 2003

Det nätverksbaserade försvaret är ett idékomplex i en mer omfattande trend mot mer nätverkande som går igenom samhälle och företagande runt sekelskiftet 2000. Försvaret förändras i stort sett i takt med resten av samhället. Ibland ligger försvaret före, inte minst när det gäller teknikanvändning, ibland ligger försvaret efter i förändringen. När det gäller de förändringar som går under beteckningen “det nätverksbaserade försvaret” verkar försvaret ligga rätt väl i fas med det övriga samhället, såväl näringsliv som offentliga organisationer och myndigheter.

Här skall jag beskriva några aspekter av den pågående trenden mot ett mer nätverkande samhälle. Jag skall beskriva konsekvenserna av denna trend för försvaret, särskilt när det gäller inriktning, organisering och ledarskap, utan att försöka värdera dessa konsekvenser. Jag skall inte ta ställning till i vilken mån denna trend mest är prat, ideologi, snarare än konkreta förändringar. Jag kommer inte att argumentera för att försvaret måste bli mer nätverkande, bara försöka beskriva hur ett trendkänsligt försvar kan tänkas se ut om sisådär 10 år.

En liten terminologisk kommentar. Det som i USA kallas “network-centric warfare” blir på svenska “nätverksbaserat försvar” och verkar oftast innebära att försvaret blir alltmer beroende av en komplex och kraftfull infrastruktur för informationförsörjning. Försvaret blir Internet-baserat för att uttrycka sig på mer lättillgänglig svengelska. Jag skulle hellre sett att man valt termen “det nätverkande försvaret” för att med en sådan beteckning beskriva en visserligen teknikdriven, men mer omfattande förändring.

Det finns en uppenbar risk att satsningen på en övergång till ett “nätverksbaserat försvar” inleds som en storartad teknisk omdaning av det traditionella, territoriella försvaret. I stället för att omvandla försvaret till en mobil insatsstyrka används tekniken i form av sensorer till att bygga en ny fästning Sverige.

Tekniken är en kraftfull samhällsförändrare. Den befriar oss från arbetsuppgifter och ger oss ständigt nya. Med maskiner tömdes landsbygden på folk och människor fick jobb i fabrikerna i städerna. Med datorer tömdes fabrikerna och människor fick jobb på kontoren. Med IT automatiseras administrationen och människor lämnar kontoren för att bli tjänsteutövare på marknaden. Snart kommer tekniken att paketera och automatisera tjänsteutövningen och flytta på oss igen. Men innan dess kommer marknaden att dominera samhällsliv, näringsliv och arbetsliv, och därför även försvaret.

Som alla stora, långsiktiga samhällsförändringar, drivs utvecklingen mot ett mer nätverkande marknadssamhälle av en kraftfull teknisk utveckling, i detta fall av informationsteknologin. Men som alltid går förändringen långt utöver det man först föreställer sig med ett snävt tekniskt perspektiv: IT leder oss inte bara in i ett informationssamhälle, utan också i ett konsumtionssamhälle, marknadssamhälle och mediasamhälle; IT omvandlar inte bara försvaret från plattformsteknik till nätverksteknik, utan innebär samtidigt en genomgripande förvandling av försvaret, dess uppgifter, dess plats i samhället. Det säger sig självt att en sådan förändring kommer att välkomnas av några få, men upplevas som hotfull av de allra flesta. De flesta bönder tycker inte om industrialisering, de flesta industriarbetare tycker illa om kontorsarbete, de flesta kontorister vill inte bli säljare, de flesta svenskar vill inte bli européer.

Även om den trend som förstärks av informationsteknologins utveckling och expansion på 1990-talet får sig en knäck av den kraftiga börsnedgången 2000-2002, så fortsätter trenden att påverka oss i takt med informationsteknologins fortsatta utbredning. Denna trend har nu beskrivits så många gånger att vi kan göra beskrivningen rätt kortfattad, och direkt se vad den innebär för en organisation som försvaret. Låt oss begränsa oss till sex inslag i trenden mot ett alltmera nätverkande marknadssamhälle:

1 Ny affär
Från produktion till försäljning

2 Nya organisationsformer
Från fabrik till marknad

3 Nytt ledarskap
Från fabrikschef till marknadschef

4 Nya kompetenskrav
Från ingenjörer till säljare

5 Större flexibilitet
Från stora rutinorganisationer till små innovativa enheter

6 Ny teknik
Från information till kommunikation

Om eller när trenden mot ett mer nätverkande samhälle får fullt genomslag i försvaret kommer vi att få se ett försvar som hela tiden gör rätt för sig, som visar på sin samhällsnytta, sitt värde för medborgarna, konsumenterna, genom allmänt säkerhets-, kris- och räddningsarbete, i nära samarbete med polis och räddningsverk. Vi kommer att se ett försvar med ansvar för samhällets IT-säkerhet, för marknaden, snarare än för territoriet eller fabrikerna.

Vi kommer att se ett försvar som organiserar sig efter marknaden snarare än efter en eller annan produktionsinriktning och som därför smälter samman med andra organisationer med likartad affär, ett mer öppet och utåtriktat försvar, utan hemligheter.

Vi kommer att se ett ledarskap som utvecklats från fabrikschef över kontorschef till marknadschef, dvs ett mer kraftfullt ledarskap, bättre på att fatta beslut och leda människor än på att utreda, förankra och administrera.

Vi kommer att se ett försvar utan värnpliktiga, men med mer tillfälligt och engagerat deltagande av medborgarna, med personal gärna utbildad i den civila högskolan, med civil yrkeserfarenhet, med mer teknisk kompetens och med mer social och innovativ förmåga att hävda sig på marknaden och möta konsumenternas krav.

Vi kommer att se ett försvar som i stället för att med stora tröga organisationer låsa in sig i stora tekniska, proprietära, system väljer att snabbt och flexibelt, med ständigt nya sorters uppgifter, i nya, tillfälliga samarbeten, gärna med företag och organisationer utanför försvaret, gärna med medborgarna, använda sig av det civila samhällets teknik och infrastruktur ungefär på det sätt gerilla-verksamhet och terrorister gjorde på 1900-talet.

Vi kommer att se ett försvar som blir alltmer beroende av avancerad teknik, men en mindre, intelligentare och lättrörligare teknik snarare än stora, komplexa system, en teknik för kommunikation och samarbete snarare än en teknik för informationsinsamling och bearbetning, ett försvar inriktat på snabb och effektiv handling snarare än administration.

Bo Dahlbom
Svenska IT-institutet