Livet är förändring

Intervju av Ann JohanssonSkellefteå kommuns personaltidning, juni 2008

I höst sjösätter Skellefteå kommun sitt stora värdegrundsarbete. Men behöver verkligen alla vi – 8000 anställda inom vitt skilda sfärer – en gemensam värdegrund?

– Visioner är nödvändiga för utveckling, menar Bo Dahlbom, professor i informatik. 

Bo Dahlbom är forskningschef, professor i informationsteknologi och framtidsforskare. Hans senaste bok “Sveriges framtid”, från 2007, handlar om hur omvärlden förvandlats från folkhem till globalt samhälle. Ett ”teknik-utvecklingsprojekt”, kallar han det.

– 1900-talets fabrikssamhälle har ersatts av 2000-talets marknadssamhälle. I takt med teknikutvecklingen ökar också kraven. Kommunerna ska kunna erbjuda service utifrån medborgarnas perspektiv, vilket innebär ökad tillgänglighet, i princip dygnet runt.

Bo Dahlbom menar att förändring är enda vägen om kommunerna ska hänga med i utvecklingen.

– En framsynt kommun bör inte bara erbjuda e- tjänster via internet utan också ge medborgarna verktyg att sköta sina ärenden. I ett demokratiskt samhälle behöver medborgarna ha egna ärendehanteringssystem.

Att hänga med i utvecklingen är viktigt, men ett samhälle som utvecklas utan reflektion blir ett kallt samhälle. Därför är värderingar och visioner nödvändiga, menar Bo Dahlbom:

– Ytterst är det en demokratifråga. Vi kan inte stoppa utvecklingen. Men vi kan ta makten över den och använda den på ett positivt sätt. Därför är det angeläget att vi skaffar oss ett genomtänkt förhållningssätt.

En gemensam värdegrund är ett viktigt steg för att leva upp till omvärldens förväntan på kundnytta, menar kommunchef David Nyberg.

– Hur alla vi anställda uppfattar kommunens roll kan vara avgörande för att Skellefteå i framtiden ska hävda sig och leva upp till visionen som ’tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i’.

– Vi vet att engagemang, professionalism och framsynthet är värden som redan finns. Det visar flera medarbetarundersökningar. Värdegrunden förtydligar det vi gör och kan vara ett stöd i det vardagliga arbetet, fortsätter han.

En framtidsaspekt är att hela samhällsorganisationen är på väg att förändras. Inom några år försvinner Västerbottens län och ersätts av länet och regionkommunen Norra Sverige, där flera Norrlandslän kommer att ingå. Även här är det viktigt att Skellefteå profilerar sig.

Utvecklingen av Medborgarservice där nya kundtjänst ingår, samt en satsning på e-tjänster, är medvetna steg för framtiden.

– Att utvecklas är en inriktning vi redan har. Nu påminns vi om att vi är samhällsbyggare. Värdegrunden kan hjälpa var och en att förstå sin del, hur den återspeglas på servicen utåt.

David Nyberg påpekar att gemensamma värderingar också är något som efterfrågas av nyanställda.

– Men en värdegrund är förstås inget man annonserar ut. Den måste få ta tid att sjunka in, poängterar han.

Det finns inte mindre än 400 arbetsplatser i Skellefteå kommun inom vitt skilda sfärer. Får vi inte längre vara olika?

– Vi är en ganska spretig organisation. Det är inte meningen att vi ska stöpas i samma form, utan att vi ska hitta en gemensam nämnare, menar David Nyberg.

Cheferna har en viktig roll i värdegrundsarbetet. I september samlas samtliga av kommunens 360 chefer för ett avstamp.

– Att sprida en vision är inget man gör snabbt. Första steget är att försöka inspirera och väcka känslan; ’detta angår mig’. Andra steget är att via cheferna föra dialogen vidare, säger Pär Lindqvist chef för informationsenheten.

I förlängningen är det upp till varje arbetsplats och medarbetare att se vad värdegrunden betyder i vardagen, gentemot kund och sinsemellan.

– Förhoppningen är att alla, trots våra olikheter, ska känna oss delaktiga.

Kommunen har anlitat företaget PU organisationsutveckling som stöd i värdegrundsarbetet. PG Thylin har 25 års erfarenhet från organisationsutveckling.

– Att efterfrågan efter visioner ökar är ett uttryck för att arbetslivet blir allt komplexare, menar han.

– I dag är detaljstyre omöjligt. Varje anställd måste dagligen göra många val. I en snabb förändringstakt med ökande krav behövs en inre kompass, utifrån frågor som, vart ska vi, vad vill vi och för vilka?

Bo Dahlbom bävar lite inför tanken på hur arbetslivet kommer att se ut om 25 år.

– Service- och kunskapsarbetet ökar, liksom automatiseringen. Den gamla typen av arbetsplatser försvinner och arbetskraften blir allt rörligare.

Som individer är vi ju olika. Klarar vi verkligen av dagens förändringstakt?

– Att förändras tillhör människans natur. Se bara hur vi ändrat värderingar de senaste 50 åren. Däremot skapar okunskap rädsla. Kommunerna har ett stort ansvar att se till att alla är med på tåget och ser positivt på framtiden.

Fakta värdegrund
Skellefteå kommuns värdegrund bygger på att; ”Vi är samhällsbyggare”. Den utgår från tre ledord: ”Vi kan jobbet, vi känner för jobbet och vi vill utvecklas.” Dessa grundvärden mynnar ut i visionen att; ”Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i.”

Text Ann Johansson

Bildtext: Värdegrund är också kopplad till nyckelorden ”Nära, Enkelt och Öppet”, som beskriver hur Skellefteå kommun vill uppfattas och leva upp till omvärldens växande krav på kundnytta.