Internet om 10 år

Mailintervju för bloggen på www.binero.se

Intervjuare Mikis Mazarakis – 2009-07-31

1. Om 10 år, vilken roll tror du internet kommer att fylla i det svenska utbildningssystemet? På vilket sätt kan det förbättra de pedagogiska förutsättningarna, både för grundskolelever och universitetsstudenter? Finns några möjliga nackdelar för eleverna att datorer och internet förmodligen kommer att spela en betydligt större roll i undervisningen än idag?

Bo Dahlbom: Först en allmän kommentar: Vi har haft Internet i lite drygt 10 år och vad har inte hänt på den tiden: www, e-handel, google, facebook, twitter, iPhone! Förändringen kommer inte att stanna av – tvärtom! – så vad kan vi inte vänta oss av de nästa 10 åren! Skola och sjukvård är de samhällsområden som mest kraftfullt stått emot Internet, men nu verkar motståndet vika – tydligare i skolan än i vården. Men kanske är jag för optimistisk. Med denna reservation gör jag följande kommentarer.

Om 10 år kommer bärbara datorer och mobiltelefoner med ständig uppkoppling till Internet att vara det självklara arbetsredskapet i skola och högskola. Därigenom kommer dagens skillnad mellan arbetssättet i skolan och i resten av samhället (arbetsliv, samhällsliv, fritid) att reduceras. Jag ser inga nackdelar med denna självklara utveckling. Tvärtom, på samma sätt som böckerna en gång innebar nya möjligheter för skolan, kommer Internet att göra det. Förhoppningsvis kan denna förändring bidra till en ökad samhällsintegrering. Min dröm är att framtidens skola blir en verksamhet i samhället snarare än en byggnad i dess utkant. Men den drömmen kommer det att ta mer än 10 år att förverkliga.

2. Om 10 år, hur kommer man inom vården att använda sig av internet? Vilka kommer de största förbättringarna att vara? Finns några eventuella risker?

Bo Dahlbom: Internet kommer att bli det alltmer självklara verktyget för sjukvårdens kunskapstjänster. Rådgivning, provtagning, diagnos, förskrivning, monitorering, uppföljning, rehabilitering, informationsspridning, ja, till och med, tröst – allt kommer att kunna göras över Internet med mycket stora fördelar för vårdbehövande som i allt mindre utsträckning behöver uppsöka vården fysiskt, med alla smittorisker som det innebär. Allt myndigare medborgare, vilka med hjälp av Internet blir alltmer insatta i sitt hälsotillstånd, och allt mer aktiva i sin egenvård, kommer med Internet att ha online tillgång till vårdens professionella (inrikes och utrikes) och andra medborgare med liknande erfarenheter. En helt ny, mindre paternalistisk och mindre fabriksbetonad, hälso- och sjukvård innebär naturligtvis samtidigt en mängd nya utmaningar: ökade klyftor mellan vårdbehövande, otillbörlig tillgång till känslig information, ansvarsutkrävande, etc, etc, och många av dessa utmaningar kommer att mötas genom förändrad syn på hälsoproblem och gränserna för det privata.

3. Om 10 år, på vilka sätt kommer internet huvudsakligen att ha förändrat/påverkat näringslivet?

Bo Dahlbom: Internet gör näringslivet mer sammanhängande, försörjningskedjorna mer globala, beroendeförhållanden mer tillfälliga och mer komplexa. Den globala informationsspridningen är i praktiken ögonblicklig och förstärks många gånger om av ett snabbt växande antal mediarösters återrapportering. Detta gör marknaden mer volatil: såväl frekvens som amplitud ökar. Nyheter sprids snabbare och med större kraft. Uppgångar och nedgångar sker snabbare och slår hårdare. (Jfr den pågående lågkonjunkturen.)

Samtidigt som stora företag kan skaffa sig kraftfulla monopol, finns hela tiden utrymme för små företag att i en ökad konkurrens genom nisch-innovationer ta sig en plats och snabbt växa. Internet är teknik för tjänsteutövning och bidrar till en allt snabbare omställning till en tjänsteekononomi. Innovationerna på tjänsteområdet kommer att överraska oss, troligen ännu mer än innovationerna på varuområdet – glödlampor, bilar, film, radio, telefon, flyg — gjorde för 100 år sedan.

4. Om 10 år, hur har internet påverka samhällsstyret och demokratin? Kommer internet ha gjort våra samhällen mer eller mindre demokratiska? Kommer röstningen i allmäna val ske via internet? Skulle en förenklad valprocedur via internet möjliggöra fler val, dvs en mer direkt demokrati där röstningar även kommer att genomföras i specifika sakfrågor och därigenom minska avståndet mellan makthavare/politiska beslutsfattare och den stora majoriteten? Hur kommer det att påverka den personliga integriteten/individuella friheten?

Bo Dahlbom: Den tekniska utvecklingen i allmänhet och den ökande handeln mellan länder bidrar till allmän, global demokratisering. Vi blir bättre informerade, mer myndiga globala samhällsmedborgare, med längre utbildning och bättre omvärldskunskaper. Röstningen kommer så småningom att ske via Internet (vilket redan sker i vissa länder). En sådan valprocedur tillåter fler röstningar, men frågan om direkt eller indirekt demokrati är inte så enkel. Ett allt komplexare samhälle i allt snabbare förändring kräver framtidsbilder, visioner, långtidsutredningar, som underlag för komplexa beslut. Dessa måste diskuteras och politiken är platsen för den diskussionen. Där finns allt fler deltagare, men även professionella politiker. Den diskussionen kommer att bli alltmer avancerad när samhället blir alltmer komplicerat och även om medborgarnas kunskapsnivå hela tiden höjs, så kommer knappast avståndet att minska. Allt snabbare samhällsförändring kommer att kräva allt snabbare omställning av vanor, föreställningar och värderingar, vilket snarare ökar avståndet mellan eliten och massan.

Ett mera komplext, allt mer teknikberoende samhälle kan inte tillåta att tekniken saboteras och kräver därför övervakning av människor med tillgång till samhällets mer grundläggande tekniker. Internets öppenhet och vitala betydelse för tjänstesamhället (finansinstitutioner, näringsliv, myndigheter, elförsörjning, transporter, etc, etc) innebär ökad övervakning av oss alla. Men vi var ännu mer övervakade för 100 år sedan samtidigt som vi var mer begränsade i vår rörelsefrihet.

5. Om 10 år, hur kommer internet att ha påverkat människan och mänskligheten ur ett evolutionärt perspektiv? På vilket sätt kommer det att ha påverkat oss som kollektiv och som individer? Kommer det att ha bidragit med att förbättra vår förståelse för oss själva och omvärlden? Kommer det att ha bidragit med att minska konflikter? Kommer det att ha förbättrat våra levnadsförutsättningar?

Bo Dahlbom: På 10 år händer ändå inte så mycket i dessa djupare avseenden. Men Internet är som teknik för marknaden en fantastisk global tillväxtmotor genom att öka den globala handeln. Våra ekonomiska levnadsförutsättningar förbättras därför hela tiden (även om just i år Sveriges bnp går ned med ca 5%). Att minska konflikterna i världen är en långsiktig förändringsprocess. Under de senaste 10 åren har antalet konflikter ökat och de kan mycket väl fortsätta att öka. Spridningen av Internet skapar naturligtvis konflikter i traditionella samhällen samtidigt som de ger alla tillgång till den globala vapenmarknaden. Internet ökar tempot. Vi springer allt fortare. Vi testar nya möjligheter, nya gränser, och på sikt ökar detta vår självinsikt. Men mitt i språnget är kanske vår självförståelse inte särskilt stor. Ju rikare vi blir desto mer individualistiska blir vi, desto mindre beroende av de andra känner vi oss vara, samtidigt som vårt beroende snarast ökar i ett allt komplexare samhälle. Så småningom, men inte på 10 år, kommer vi att inse hur beroende vi är och då kommer kanske en ny sorts, mera mogen, kollektivism att växa fram. En åldrande befolkning borde ju trots allt bli klokare (men det kanske jag säger bara för att jag själv håller på att bli gammal ).