Hållbara Innovationer

Det kan tyckas ligga en motsägelse i begreppet ”hållbar innovation”. Hållbarhet handlar om långsiktig hushållning med resurser, medan innovation handlar om kortsiktigt nytänkande för tillväxt. En hållbar satsning är både uthållig och långsiktig, gärna med inslag av återanvändning. Man är medveten om att saker och ting kan ta tid och man vill försäkra sig om långsiktiga lösningar. Innovativa lösningar är i stället revolutionära, innebär nytänkande, och långsiktighet eftersträvas inte.

Därför är det något konstigt med hållbara innovationer. En hållbar värld, ett hållbart samhälle, bevarar arter, institutioner och levnadsförhållanden. Det ligger en konservativ, konserverande tanke i hållbarhet. Men innovationer är ju tvärtom ofta revolutionära, disruptiva, till sin natur. Innovationer innebär, för att tala med Schumpeter som på 1930-talet utvecklade idéerna om innovation, en ”kreativ förstörelse” av det bestående.

Man måste komma ihåg att när ekonomer började diskutera innovationer så var det som medel för tillväxt. Man kan åstadkomma tillväxt genom att effektivisera det man redan gör, men sedan krävs det något nytt – innovationer – för att åstadkomma tillväxt. Man måste börja göra saker och ting på nya sätt, tillverka helt nya produkter.

Men motsägelsen mellan hållbarhet och innovationer är skenbar. Det finns flera sätt vi kan komma runt den. Hållbara innnovationer är helt enkelt innovationer som bidrar till en hållbar utveckling i Brundtlandskommisionens mening, dvs en utveckling där vi tillgodoser mänskliga behov idag på ett sätt som inte hindrar kommande generationer från att tillgodose sina behov. Sustainable Innovation vill se innovationer som bidrar till en effektivare energianvändning eftersom vi menar att detta är ett viktigt inslag i en hållbar utveckling.

Hållbara innovationer kan mycket väl vara disruptiva, revolutionära. För att åstadkomma en hållbar utveckling måste vi göra oss av med teknik och ingrodda vanor som föröder vår jord. Vi måste förstöra det gamla till förmån för en mer hållbar värld. Som alla revolutionärer vill vi konservera det goda. Det är bara det ohållbara vi vill förstöra.

Men är hållbara innovationer förenliga med tillväxt? Är inte tillväxten beroende av rovdrift? Åstadkoms den inte genom att exploatera arbetare, miljö, resurser? Om tillväxt är ökad omsättning, hur kan en ständig ökning vara hållbar?

När vi ser tillbaka på industrialiseringens utveckling är det lätt att tro att tillväxt kräver rovdrift, och i en värld där industrialisering just pågår som aldrig förr, är detta naturligtvis ännu tydligare. Men det är ändå en missuppfattning. En ständigt växande omsättning, en effektivare produktion och ett ökat utbud av varor och tjänster, är fullt förenligt med en hållbar utveckling. Det kräver förvisso ett väl utvecklat kretsloppssystem, förnybar energianvändning och en ökande andel tjänster, upplevelser och IT i vad vi konsumerar, men ingenting av detta är omöjligt.

Frågan är snarare hur snabbt omvandligen till ett samhälle med hållbar utveckling kan ske. Om den omvandlingen måste ske väldigt snabbt är det naturligtvis möjligt att vi tvingas till tillfälliga recessioner när jämförelsevis billig fossil energi ska ersättas med dyrare förnybar. Det kan bli hack i tillväxtkurvan om vi tvingas införa kostsamma återvinningssystem tidigare än vad som är ekonomiskt försvarbart. Men hacken kan naturligtvis också komma på grund av uppkommen brist på olja eller väsentliga metaller.

Sådana hack i tillväxtkurvan är vi vana vid – de är otrevliga – men när de väl hanterats kan tillväxten ta vid igen. Det är för att minimera sådana hack vi behöver hållbara innovationer, dvs innovationer som möjliggör en snabb och effektiv omvandling av ett ohållbart samhälle till ett samhälle med hållbar utveckling.

Det kan handla om innovationer av flygmotorer och flygbränsle, av videokonferenssystem som reducerar flygandet, av batterier till elfordon, av billiga energilösningar, effektiva transportlösningar, etc, etc. Huvudsaken är att det finns en marknad för sådana innovationer och att de stora aktörerna på marknaden intresserar sig för dem.

Enkelt uttryckt behövs fyra faktorer för framgångsrika innovationer: teknik, behov, marknad och aktörer (Aristoteles fyra orsaker: materiell, final, formell och verkande). Samhällsbehoven är uppenbara och de tekniska lösningarna är inte problemet. De kommer när det finns en marknad och ett intresse från de stora aktörer som idag dominerar marknaden.

Marknaden och aktörernas intresse finns om vi konsumenter vill. Det är vi som är marknaden och det är vi som genom våra inköp bestämmer de stora aktörernas intresse. På en global marknad är ”vi” inte minst alla medborgare/konsumenter i utvecklingsländer. Vi européer får allt mindre att säga till om i vår värld.

Om vi vill ha hållbara innovationer, måste vi vänta på marknaden. Så länge marknaden väljer innovationer framför hållbarhet kommer världen att förbli ohållbar. Vi kan genom reglering påverka marknaden och vi kan genom kunskap påverka världens konsumenter. Det kommer att ta tid men förhoppningsvis har vi rätt mycket tid ännu. Världen går inte under i morgon.

Bo Dahlbom
Sustainable Innovation