Kommuner som plattformar

Industrialiseringen omvandlade de gamla lokalsamhällena till kommuner med en viktig roll i uppbyggnaden av det nya samhällets tätorter. Kommunerna bidrog med system för stadsbyggande, energiförsörjning, transporter, vatten och avlopp. Så småningom utvecklades vård, skola och omsorg och kommunen blev en viktig leverantör av serviceorienterade tjänster vid sidan av myndighetsutövningens kontroll och tillsyn.

De nya professioner som växte fram i kommunerna bedriver än idag sin verksamhet som hantverk, löst organiserat utan arbetsdelning, även om verksamheterna med tiden fått större inslag av industrialisering. Man har arbetat med att identifiera processer, försökt få till samverkan och mer effektiv organisering. Kommunerna har strävat efter att bli mer företagslika, med effektivare ekonomihantering och ekonomistyrning.

Mot slutet av 1900-talet ledde denna strävan efter en mer företagslik styrning till omvandling av förvaltningar till kommunalt ägda bolag och outsourcing till privata aktörer, såväl för energiförsörjning, renhållning och väghållning, som för vård, skola och omsorg. Upphandlingsfunktionens betydelse i den kommunala verksamheten har vuxit och i den politiska debatten har frågan om kommunen ska upphandla eller själv utföra tjänster på olika områden ibland varit intensiv.

Den digitala revolutionen har ännu inte kommit till kommunerna, men vi kan räkna med att den kommer att innebära stora förändringar även där. Vi har redan sett hur digitaliseringen gett oss enkel tillgång till information, förändrat medielandskapet, påverkat sociala umgängesvanor, på många områden ersatt professionell tjänsteutövning med självbetjäning, börjat flytta detaljhandeln från fysiska butiker till nätet och gjort arbetsutövning mer beroende av Internet än av fysisk plats.

Digitaliseringen kan automatisera en stor del av kommunens ärendehantering, robotar kommer att kunna utföra många arbetsuppgifter i vård, skola, omsorg och transporter, sensorer kan effektivisera resursanvändningen och de digitala plattformarna kan underlätta självbetjäning.

Med automatiserad ärendehantering och plattformar för självbetjäning förändras arbetsuppgifterna för kommunens medarbetare från ärendehantering till kommunikation och organisering av medborgarnas aktiviteter. Kommunerna kommer att bli plattformar för medborgarnas nätverkande, en kombination av aktiv marknadsplats och myndighetsutövning.

Alla de verksamheter kommunerna idag har ansvar för kommer att förändras genom användningen av digitala plattformar. Det är lätt att se vilken roll plattformarna kan spela i vård, skola och omsorg även om tillämpningen kan bli komplex med en blandning av offentliga och privata utförare. En skola kan använda en digital plattform för att organisera utbildningen. Plattformen gör det möjligt för många aktörer att medverka under skolans och lärarnas ledning. Samtidigt kan kommunen ha en digital plattform för att organisera och utöva tillsyn över all utbildning i kommunen.

När verksamheter knyts till digitala plattformar för sin organisering blir det möjligt att samla in data från verksamheterna på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Med tillgång till data blir det möjligt att följa en verksamhet, utvärdera, utveckla och anpassa den efter olika individers behov och önskemål. Äntligen kan effekterna av olika insatser omedelbart bedömas och tjänsteutövningen bli förnuftig och effektiv. Så mycket data slarvas bort i dagens samhälle, så mycket verksamhet bedrivs i blindo utan kunskap om eventuella effekter. Digitalsamhället blir ett kunskapssamhälle.

Plattformarna förändrar arbetsuppgifterna för kommunens medarbetare. I stället för att utföra verksamheterna själva kommer de i allt större utsträckning att ägna sig åt att organisera, övervaka och utveckla dem. Detta arbete bedrivs med hjälp av de digitala plattformarna, de data som där genereras och den kontakt med medborgarna de möjliggör. Själva utförandet kommer att få allt större inslag av digital teknik i kombination med självbetjäning och medverkan av medborgarna.

Med digitaliseringen blir tjänster en dimension i tillvaron snarare än något som utövas på en bestämd plats. Du har omedelbar tillgång till tjänsterna varhelst du befinner dig. Med digitaliseringen blir tjänsterna databeroende och kan skräddarsys efter dina behov och önskemål. Digitaliseringen innebär en otrolig effektivisering av tjänsteutövningen jämförbar med industrialiseringens effektivisering av varuproduktionen.

Det är rätt lätt att se vad som blir möjligt när tjänsteutövare som kommuner, landsting och myndigheter slutar bekymra sig över hur industrialiseringens idéer kan kombineras med tillit till de professionella hantverkarnas kompetens och i stället frågar sig vad digitaliseringen kan åstadkomma. I stället för att lära av Ford och Toyota är det hög tid att börja lära av Amazon, Google, Uber och Airbnb, för att möta en växande efterfrågan på det offentligas tjänster. När man väl insett vilken fantastisk tjänsteutövning som är möjlig med rätt enkla medel är det frustrerande att se den på stället marsch som kännetecknar dagens Sverige.

Bo Dahlbom
Akt.agency