Digitaliseringen och energibolagen

Igår (2015-11-16) dömde Stockholms tingsrätt till Växjö kommuns fördel i målet om fjärrvärmen och villorna. Konkurrensverket hade stämt kommunen för att den krävde anslutning till fjärrvärme av nya villaägare på kommunens tomter. Värmepumpföretaget Nibes vd är ”oerhört överraskad och uppbragd” över detta förbud mot användningen av värmepumpar.

Det är lätt att hålla med Nibes vd i denna fråga. Det finns stora fördelar med vårt svenska fjärrvärmesystem, men när kommuner tvingas försvara systemet genom tvångsanslutningar inser man att något är galet. Den roll de kommunala energibolagen väljer att ta i den pågående energiomställningen när de använder sådana metoder bådar inte gott för framtiden – energibolagens framtid.

Energisystemet befinner sig i snabb omställning. Övergången från fossilt till förnybart pågår och teknikutvecklingen är snabb. Digitaliseringen har under de allra sista åren blivit ett viktigt inslag i omställningen och företag som Apple, Google och Tesla spelar en allt mer aktiv roll på energiområdet. En omfattande utbyggnad av vind- och solkraft är inte hanterbar utan digitalisering, möjligheter till lagring och smarta elnät. Energisystemet behöver byggas om, nya samverkansrelationer mellan energibolag och de nya “prosumenterna” av energi behöver utvecklas. Energibolagens roll förändras och digitaliseringen både driver fram och möjliggör denna förändring.

Den globala omställningen till förnybara energikällor går för långsamt. Samtidigt växer allmänhetens intresse för att medverka. Energibolagen har en viktig uppgift i omvandlingen till en mer förnybar energiproduktion, även om vi i Sverige har en mer gynnsam situation än många andra. Men för att fullgöra den uppgiften måste man förändra sina relationer till sina kunder och sin syn på energisystemet och dess ägare.

Lite drastiskt uttryckt skulle man kunna säga att vi är på väg att hamna i en situation där konsumenterna med stöd av stora amerikanska IT-företag kommer att driva en förändring mot mer förnybar, lokalt producerad energi medan de gamla energibolagen ägnar sig åt att med hjälp av reglering och myndigheter försvåra övergången till detta nya energisystem. Det är en situation som påminner som när Uber, med hjälp av delningsekonomi och appar, revolutionerar taxiverksamheten världen över medan taxiföretag och myndigheter försvarar sina privilegier genom att kräva ålderdomliga taxametrar.

Nej, här måste finnas en helt annan roll för världens energibolag. I stället för att försvara sina gamla fjärrvärmesystem och jätteanläggningar borde man tillsammans med våra myndigheter gå före i omställningen till ett nytt energisystem. Energibolagen borde ta chansen att bli föregångare på vägen till det förnybara, klimatsmarta samhället.

Digitaliseringen har redan förvandlat villkoren för många branscher: resor, hotell, turism, böcker, tidningar, utbildning, musik, film, bank, etc. Digitaliseringen har också förändrat många produkter. Där digitaliseringen går fram utmanas branscher och många företag förmår inte ställa om utan går helt enkelt under. Med Internet of Things (sakernas internet) kommer fler branscher att påverkas: verkstad, transport, säkerhet, energi, fastigheter, etc. För alla dessa branscher gäller det att utforma strategier för vilken roll man vill spela i utvecklingen.

På energiområdet ser vi hur digitaliseringen utmanar det etablerade energisystemet och dess företrädare. Vi kan tala om den gamla energin och den nya. Den gamla energin var storskalig, reglerad och producentorienterad med fossila energikällor. Den dominerar fortfarande världen (80% av energianvändningen), men håller på att ersättas av den nya energin som är småskalig, marknadsdominerad, konsumentstyrd och med förnybara energikällor.

Den nya energin drivs fram av globala, digitala företag som Google, Apple och Tesla, som med satsningar på vindkraft, solceller, batterilager, elbilar och intelligenta energitjänster hotar de lokala energibolagen. Dessa företag får stöd av den globala marknadens konsumenter som lockas av samma egenskaper som gör Internet så attraktivt. Än så länge är detta en utveckling som är tydligast på den amerikanska västkusten, och även om vi inte behöver tro på en så genomgripande revolution som den som skett på, till exempel, musikområdet så innebär ändå digitaliseringen nya möjligheter som energibranschen behöver en mer genomtänkt strategi för att möta.

Det saknas inte utmanande framtidsprofetior från digitaliseringens företrädare. Där förutspås en snabb teknisk utveckling och en revolution på energiområdet. Ray Kurzweil (Google), Peter Diamandis (Singularity University), Jeremy Rifkin (EU-rådgivare) och Elon Musk (Tesla) spår alla en framtid där energin, som förnybart producerad elektricitet, blir en i det närmaste gratis resurs. De gamla stora produktionsanläggningarna fasas ut, de stora infrastrukturernas betydelse reduceras kraftigt och kanske i många fall överges helt.

Vi kan se något av detta ske redan nu. Kärnkraftverk läggs ned i förtid, Vattenfall har fått stora bekymmer med sitt holländska gasbolag och sina tyska kolkraftverk, Fortum har sålt sitt eldistributionsnät, E.On har delat upp sitt företag i ett produktionsbolag och ett kundnära tjänsteföretag med inriktning på förnybara energikällor och distribution. Här handlar det väl rimligen om problem förorsakade av en tillfällig överproduktion av energi med sjunkande priser som följd, men kanske är det förebud om en mörkare framtid för energibolagen. Man kan notera att de tre stora bolagen i Sverige valt olika strategier för att möta utmaningarna.

Kanske kommer intresset för egenproduktion av energi att förskjuta makten över energimarknaden till nya aktörer på konsumentmarknaden. Globala leverantörer av solceller och batterier (Tesla, Ikea) och vindsnurror i kombination med intelligenta tjänster för övervakning och styrning kommer att knapra på de stora bolagens energileveranser. Kommer vi att gå från ett energisystem med lokala monopolföretag till en individualiserad konsumentmarknad med en uppsjö av produkter och tjänster, levererade av ett litet antal globala företag?

Hur långt denna utveckling kommer att gå och hur genomgripande den kommer att bli är svårt att säga idag, men utvecklingen innebär utmaningar för de gamla energibolagen. Samtidigt är det inte helt enkelt att se hur de ska möta dessa utmaningar. Men vore det inte förnämligt om energibolagen tog initiativet och försökte underlätta digitaliseringen på energiområdet? Men för att göra detta måste de se sin roll och (begränsade) plats i framtidens energisystem och kunna svara på åtminstone följande frågor:

1) Det framväxande, nya energisystemet och digitaliseringens roll i detta

Vilka konsekvenser får digitaliseringen på energiområdet, hur omfattande kommer den att bli, och hur snabbt kommer den att gå? Vad betyder den för bolagens nuvarande affär och lönsamhet? Vilka krafter bromsar och vilka driver på? Vilken roll spelar dagens reglering och skattesystem för utvecklingen? Vilken roll kommer energibolagen att ha i ett framtida, mer decentraliserat energisystem? Vilka andra aktörer kommer att finnas där? Vem ska ha ansvar för den framtida infrastrukturen på energiområdet? Vilken typ av tjänster kommer där att erbjudas kunderna?

2) Digitala fokusområden med affärsmodeller och nya samverkansformer

Vilka områden i omställningen bör energibolagen idag fokusera? Hur kan relationer till och samverkan med kunderna utformas? Vilka erbjudanden behöver bolagen utveckla och i samarbeten med vilka andra aktörer? Hur ska ett sådant utvecklingsarbete bäst organiseras och bedrivas? Ska mätdata erbjudas öppet till marknaden? Vilken roll kan bolagen ha i att medverka till förändringar i regel- och skattesystem?

Bo Dahlbom
aktivering.se